Trông

TRÔNG

Người ta đi cấy lấy công

Em đây kế toán còn trông nhiều bề

Trông trời trông sếp trông lương

Trông bảng cân đối trông kỳ thanh tra

Trông cho quyết toán làm xong

Trông cho con số làm ai vừa lòng

Trông cho đầu óc thật to

Trông cho bộ não gấp hai người thường

Trông cho bên vốn bên nguồn

Luôn luôn cân đối làm em thỏa lòng

Trông cho có một ông chồng

Không làm kế toán để em được nhờ…

Tác giả: TH